Το έργο eukreas

Σκοπός του έργου είναι να προσδώσει αξία στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα της Περιφέρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά στην αγορά μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως προς όφελος, τόσο της εταιρείας όσο και του τελικού καταναλωτή.

Στόχοι του έργου

  • Εφαρμογή νέων πρακτικών εκτροφής ζώων από τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αξία του κρέατος που παράγεται.
  • Καταχώρηση πληροφοριών για ένα σφάγειο, όπως η ημερομηνία και η ώρα σφαγής από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας.
  • Υπολογισμός του κόστους παραγωγής, της απόδοσης και της τιμής των παραγόμενων σφάγιων από τους εμπλεκόμενους στην εκτροφή, αγορά και επεξεργασία των κρεάτων.
  • Ενίσχυση των πληροφορίων που θα παρέχονται για τα ποιοτικά και υγιεινολογικά κριτήρια ασφαλείας των τελικών ζωοκομικών προϊόντων.
  • Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για ένα προϊόν, από το σημείο προέλευσης (φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης.
  • Διευκόλυνση της εταιρείας λιανικής στον εντοπισμό και στην προσθήκη ετικετών για τα προϊόντα που υπάρχουν στα ράφια της.
  • Να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές που θα βοηθάει στην ταυτοποίηση ενός δείγματος προϊόντος.
  • Διάθεση πληροφορίων σε επιστήμονες, ώστε να εντοπίζουν τις πηγές ρύπανσης του προϊόντος και να βρίσκουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτροφή.

Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς της Αγροδιατροφής, Υγείας και Βιοτεχνολογίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020».